تولد عمه سمانه


عمه سمانه عزیزم هر روز برایت رویایی باشد‘ دردست نه دوردست ،عشقی باشد دردل نه درسر و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی
تــولدتــــــــ مــــبارکقلب

 

 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
سمانه

سلام نازگل خشکل من ممنون از اینکه به یادم بودی

سمانه

[خنده][قلب][خنده]